T: + 31 (0)70-887 50 20

privacy avg 1

Privacy Verklaring

Access Indonesia is gespecialiseerd in advies en bemiddeling bij het verkrijgen van verschillende soorten visa en verblijfsvergunningen voor Indonesië, in het bijzonder voor ouderen die zich in Indonesië willen vestigen. Maakt u gebruik van onze diensten, dan verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens van u. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met die gegevens. In de Privacyverklaring hieronder vatten wij voor u samen hoe wij uw gegevens verwerken zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat van ons vraagt. Wij geven u voorbeelden zodat u het makkelijker begrijpt. Heeft u vragen over deze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over u. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, maar ook aan gegevens over uw inkomen en verzekeringen. 
Verwerken is alles dat met uw gegevens kan worden gedaan. Daaronder valt het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw gegevens en ook het doorgeven en verwijderen. 

Wat is het doel van het vastleggen van uw gegevens?

Access Indonesia geeft advies en helpt u om een reisdocument te verkrijgen voor Indonesië. Om dat te kunnen doen en afhankelijk van het reisdocument dat u aanvraagt, werken wij samen met deze externe dienstverleners: 

-  De Indonesische Overheid vertegenwoordigd door de Ambassade in Den Haag, de bevoegde instantie om visa te kunnen verstrekken.

-  De Indonesiche Immigratiedienst die de goedkeuringen verleent voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen.

-  Een partnerbedrijf in Indonesië dat het bemiddelingstraject met de Immigratiedienst regelt. In veel gevallen treedt zij

   ook op als sponsor voor de klant.

- Een beëdigd vertaler Nederlands-Indonesisch / Indonesisch-Nederlands voor de vereiste documenten. 

De Indonesische Overheid bepaalt per reisdocument dat u aanvraagt, welke informatie zij van u willen weten. Wij kunnen onze diensten dus alleen verlenen door die (soms gevoelige) gegevens te verzamelen en vast te leggen. Deze externe partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van hun functie. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven aan derden of verkopen voor commerciële doeleinden. 

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verzamelen alleen informatie die vereist wordt door de Indonesische Overheid voor een specifieke aanvraag. Er kan dus ook om aanvullende informatie worden  gevraagd op de standaard aanvraagformulieren. Die aanvullende gegevens zijn bijvoorbeeld:

- Uw gezinssituatie, gezondheid, opleiding of arbeidsverleden (CV).

- Uw financiële situatie (bankafschriften), pensioen en AOW.

- Polis van ziektekosten- of uitvaartverzekering.

- Bewijs van huur- of koopwoning tijdens uw verblijf in Indonesië.

Wij laten u mondeling, schriftelijk of via email weten welke informatie nodig is. Soms verandert de Indonesische Overheid haar beleid terwijl een aanvraag al loopt. Als wij daarvan op de hoogte gebracht zijn, nemen wij altijd contact met u op, telefonisch of per email. 

Hoe verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen de informatie die wij nodig hebben alleen door die te vragen aan u zelf; als u die gegevens verstrekt, verleent u daarmee toestemming om deze informatie op te slaan, te verwerken en te delen met de betrokken, externe dienstverleners. Deze toestemming kunt u ook altijd weer intrekken. Indien u dit doet voorafgaand aan de levering van een dienst, of tijdens een lopende aanvraag, dan zal ook de aanvraag niet verder worden uitgevoerd.

Met wie delen wij uw gegevens?:

Wij delen uw gegevens alleen met de externe partijen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen die u heeft aangevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld de Indonesische ambassade en Immigratiedienst, ons partnerbedrijf in Indonesië dat optreedt als sponsor voor u en een beëdigde tolk/vertaler. 
Daarnaast is wettelijk bepaald dat wij op verzoek van openbare instanties informatie moeten delen als dat nodig is om te voldoen aan de vereisten voor nationale veiligheid en rechtshandhaving. 

Met wie delen wij uw gegevens?:

Wij delen uw gegevens alleen met de externe partijen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen die u heeft aangevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld de Indonesische ambassade en Immigratiedienst, ons partnerbedrijf in Indonesië dat optreedt als sponsor voor u en een beëdigde tolk/vertaler. Daarnaast is wettelijk bepaald dat wij op verzoek van openbare instanties informatie moeten delen als dat nodig is om te voldoen aan de vereisten voor nationale veiligheid en rechtshandhaving. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

Vanwege de persoonlijke aard van onze diensten, is de bewaartermijn afhankelijk van de geleverde dienst en verblijfsduur. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de continuïteit van de aangevraagde dienst te kunnen waarborgen. Een aanvraag voor jaarlijkse verlenging van een verblijfsvergunning kan maximaal zes jaar achter elkaar gedaan worden. De bewaartermijn van uw gegevens kan daarom variëren van zes maanden tot zes jaar. Als er geen sprake meer is van een lopende overeenkomst of aanvraag voor een verlengde verblijfsvergunning, dan worden uw persoonsgegevens vernietigd.
Uw contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres kunnen ook na deze bewaartermijn in ons klantenbestand blijven, als u dat zelf wilt. Wilt u uw contactgegevens laten verwijderen uit ons klantenbestand? Laat het ons hier weten alstublieft. info@accessindonesia.nl

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens? 

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Wij zullen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen mits dit wettelijk is toegestaan en in overeenstemming met de wet- en regelgeving in Indonesië. Als een overeenkomst door het verwijderen van de gegevens niet langer kan worden uitgevoerd of verlengd, dan wordt de opdracht ook niet voltooid.
U mag daarnaast van ons verwachten dat u uw gegevens op een makkelijke manier kunt ontvangen en indien gewenst, overzetten naar een ander medium voor het overdragen van data (dataportabiliteit).   Het is altijd mogelijk om uw toestemming voor het verwerken en opslaan van uw gegevens in te trekken. De levering van onze diensten is echter afhankelijk van de informatie die u aan ons verstrekt heeft voor uw aanvraag. Als u dus tijdens een lopende aanvraag uw toestemming intrekt, dan kan de aangevraagde dienst ook niet verder uitgevoerd of verlengd worden. 

Waar kunt u terecht met uw vraag of klacht? 

Heeft u vragen over de waarborging van uw privacy of hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons. 
Wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw gegevens door Access Indonesia?
Ook dan kunt u contact opnemen met ons.

Of schriftelijk bij: Access Indonesia 
                           Postbus 95401
                           2509 CK Den Haag.

U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunnen wij deze Privacyverklaring wijzigen? 

Ja, wij kunnen deze Privacyverklaring inderdaad veranderen, bijvoorbeeld als er veranderingen zijn in de manier waarop gegevens verwerkt worden of als er sprake is van nieuwe wetgeving. De nieuwste versie van deze privacyverklaring vindt u op onze site www.accessindonesia.nl in de Algemene Voorwaarden, als Artikel 16 of los onder het kopje Privacyverklaring. U vindt onze Voorwaarden onder het kopje Disclaimer.

Wat is een Disclaimer? 

Hierin geven wij aan met welke voorwaarden u akkoord gaat als u met ons een overeenkomst aangaat en dat er soms beperkingen zijn aan onze aansprakelijkheid. Wij doen steeds ons uiterste best om nauwkeurige informatie te verstrekken. Omdat de Indonesische regelgeving voor visa en verblijfsvergunningen voortdurend wordt veranderd, kan er soms een vertraging zijn voordat wij op de hoogte zijn gebracht van dergelijke veranderingen. Volledige nauwkeurigheid kunnen wij daarom niet altijd garanderen.